Vedtægter

§ 1a
Foreningens navn er – Thisted Tennis- og Padelklub, dens formål er at fremme tennis- og padelsporten.

§ 1b
Foreningen er hjemmehørende i Thisted Kommune.

§ 2a
Foreningens medlemmer betaler et kontingent, som hvert år fastsættes af bestyrelsen. Kontingentets opkrævning fastlægges af bestyrelsen. Der er mulighed for gæstespiller(sammen med medlem), Nabomedlemskaber, Gæstemedlemskab og Turisttennis/Pay&Play, se hjemmesiden for retningslinjer. Passive medlemmer kan optages mod et kontingent, der årligt fastsættes af bestyrelsen.

§ 2b
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 3
Indmeldelse i klubben sker via klubbens hjemmeside ”www.thistedtennisklub.dk” via Conventus. Medlemskabet gælder for et år fra 1. marts til 28. februar.

§ 4
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges for 2 år, dog således, at der hvert år skiftevis afgår 3 (lige år) og 3 (ulige år). Generalforsamlingen kan vælge en suppleant. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer – herunder formanden eller næstformanden – er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 5
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse via email og/eller i dagspressen. Forslag, der af medlemmer ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen eller 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Forslag herom samt dagsorden indsendes skriftligt til bestyrelsen underskrevet af samtlige 10 medlemmer. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 3 uger efter begæring er fremsat over for bestyrelsen. Ved indkaldelse gælder reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 7
Bestyrelsen udfærdiger et banereglement, der skal opslås på banerne. Den fører tilsyn med banerne, antager og afskediger opsyn.

§ 8
Lovændringer kan foretages efter forslag af bestyrelsen, eller når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer indsender forslag herom. I begge tilfælde må forslaget med 14 dages varsel bekendtgøres sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Ved generalforsamlingen, hvor mindst halvdelen af medlemmerne må være til stede, afgøres forslaget ved 3/5 majoritet. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny, som uden hensyn til de mødendes antal er beslutningsdygtig ved 3/5 majoritet.

§ 9
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter forslag af bestyrelsen. Forslaget skal dernæst vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af foreningens medlemmer. Hvis 2/3 af foreningens medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Opløsningen må her ske med 2/3 majoritet. I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Thisted kommune.

Vedtaget med ændringer marts 2022.

Bestyrelsen, Thisted Tennis- og Padelklub