Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er – Thisted Tennis- og Padelklub, dens formål er at fremme tennis- og padelsporten.

§ 2
Foreningens medlemmer betaler et kontingent, som hvert år fastsættes af bestyrelsen. Kontingentets opkrævning fastlægges af bestyrelsen. Der kan udstedes gæstekort efter nærmere af bestyrelsen fastsatte retningslinjer. Passive medlemmer kan optages mod et kontingent, der årligt fastsættes af bestyrelsen.

§ 3
Indmeldelse i og udmeldelse af klubben sker til forman­den eller kassereren. Medlemskabet gælder for mindst et år fra en 1. marts til en 1. marts. Spillere, der fraflytter byen inden en 15. juli, kan efter bestyrelsens skøn eftergives ½ års kontingent. Spillere, der tilmelder sig efter 15. juli kan efter bestyrelsens skøn betale ½ kontingent for resten af sæsonen.

§ 4
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der vælges for 2 år, dog således, at der hvert år skiftevis afgår 3 (lige år) og 3 (ulige år). Generalforsamlingen kan vælge en suppleant. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer – herunder formanden eller næstformanden – er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 5
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse via email og/eller i dagspressen. Forslag, der af medlemmer ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

§ 6
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel, når bestyrelsen eller 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Forslag herom samt dagsorden indsendes skriftligt til bestyrelsen underskrevet af samtlige 10 medlemmer. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 3 uger efter begæring er fremsat over for bestyrelsen. Ved indkaldelse gælder reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 7
Bestyrelsen udfærdiger et banereglement, der skal opslås på banerne. Den fører tilsyn med banerne, antager og afskediger opsyn.

§ 8
Lovændringer kan foretages efter forslag af bestyrelsen, eller når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer indsender forslag herom. I begge tilfælde må forslaget med 14 dages varsel bekendtgøres sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Ved generalforsamlingen, hvor mindst halvdelen af medlemmerne må være til stede, afgøres forslaget ved 3/5 majoritet. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny, som uden hensyn til de mødendes antal er beslutningsdygtig ved 3/5 majoritet.

§ 9
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter forslag af bestyrelsen. Forslaget skal dernæst vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af foreningens medlemmer. Hvis 2/3 af foreningens medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Opløsningen må her ske med 2/3 majoritet. I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Thisted kommune.

Vedtaget med ændringer juli 2021.

Bestyrelsen – Thisted Tennis- og Padelklub